2019-10-31 12:58Nyheter

Arriva förhandlar om lokal anpassning av branschavtalet för Pågatågen

Foto; Elisabeth Steengard IsacssonFoto; Elisabeth Steengard Isacsson

Arriva förhandlar om lokal anpassning av branschavtalet för Pågatågen

I samband med att Arriva Sverige AB startade det nya Pågatågskontraktet i december 2018, blev det nödvändigt att lokalt anpassa branschavtalet. Det avtal som tidigare funnits, och som  hade sitt ursprung från när Arriva tog över Pågatågstrafiken från SJ 2007, behövde anpassas dels beroende på det nya Pågatågskontraktet, dels för att kontraktet tecknats med Arriva Sverige AB istället för Arriva Tåg AB. Sedan 2007 har förutsättningarna radikalt förändrats med bl a nya och utökade krav från beställarna och kunderna.
Idag gäller det centrala branschavtalet tillsammans med den överenskommelse som Almega tecknade med de fackliga organisationerna i samband med löneförhandlingarna i maj 2017.

Vår utgångspunkt i de nya lokala anpassningarna är att en fortsatt hög säkerhet och punktlighet ska byggas på med fler medarbetare som arbetar än mer fokuserat med service till resenärerna.
Trafiken som Pågatågen kör idag är också väsentligt mer omfattande och komplex än 2007, med destinationer i fyra län och där antalet medarbetare tredubblats till att idag vara runt 630 personer.

Det finns därmed ett behov av att nya lokala anpassningar av branschavtalet speglar dessa nya förutsättningar.

Förhandlingar om lokala anpassningar till branschavtalet har pågått sedan hösten 2018. Ett gediget arbete har gjorts tillsammans med de lokala facken för att genomlysa vilka förändringar som kan inträffa för de medarbetare som tidigare varit anställda i Arriva Tåg AB för att därefter försöka komma fram till lokala anpassningar.

  • I vårt gemensamma arbete med de lokala facken finns en samsyn i många delar, säger Jan Rogell, förhandlingschef på Arriva Sverige AB.

Han fortsätter

  • Men vi har olika uppfattningar om några centrala saker och det är vilket kollektivavtal som för närvarande gäller samt att motparten tagit in saker i förhandlingarna som normalt aldrig förhandlas lokalt som t ex rätten att leda och fördela arbetet. Det är regler som funnits på svenska arbetsmarknaden sedan tidigt 1900-tal och är inskrivna i de centrala avtalen.
    Sedan finns det också delar som behöver anpassas till de nya förutsättningarna som nu gäller för Pågatågen och här får vi inget gehör från de lokala fackliga organisationerna som istället önskar hålla fast vid innehållet i de lokala anpassningar som gällde tidigare, avslutar Jan Rogell.

För tillfället är förhandlingarna ajournerade men Arriva vill förhandla, kommer ta nya förhandlingsinitiativ och kommer att göra det som behövs för att komma överens om nya lokala anpassningar. Det som går att göra lokala anpassningar på kommer vi att förhandla om.
Arrivas tidigare löfte om att den personal som var med i övergången från Arriva Tåg AB, ska få behålla sina löner, kvarstår. Det är inte detta förhandlingarna handlar om.

Arriva kommer söka en förhandlingslösning i god tid före att gällande överenskommelse, 30 april 2020, upphör att gälla.
Om inget nytt avtal kan tecknas kommer det centrala branschavtalet att behöva tillämpas för alla anställda på Pågatågen. Något som kommer att försämra villkoren för medarbetarna, försvåra verksamheten för Arriva och riskera att påverka den service vi levererar till våra kunder. Den situationen kommer Arriva göra allt för att undvika.

 

Frågor och svar

Fråga

Arrivas svar

Vilka avtal följer Arriva vad gäller personalen på PT?

Vi följer det centrala branschavtalet som löper till 2020-04-30.
Som ett centralt tillägg finns det en överenskommelse från  2017-05-11 mellan Almega och ST/SEKO/TJ/Sveriges Ingenjörer. Denna överenskommelse löper också till 2020-04-30. Därefter kommer, om inga lokala anpassningar tecknas innan, det centrala branschavtalet tillämpas utan anpassningar.

Vad är det för lokal överenskommelse?

I samband med de centrala löneförhandlingarna 2017 ville parterna reglera det fall annan entreprenör än nuvarande skulle vinna kommande upphandling för Pågatågen, vilken då skulle inträffa under gällande avtalsperiod. Då gjordes ett tillägg i protokollet där Arriva Sverige AB förband sig att:
”…För Pågatågen; vara bunden av den tidigare entreprenörens [Arriva Tåg AB] lokala allmänna anställningsvillkorsavtal avseende den via verksamhetsövergången övertagna personalen…”

Denna överenskommelse följer Arriva.

Finns det fler områden som ni inte är överens om?

Ett centralt område som facken fört in i de lokala förhandlingarna är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, ett regelverk som har sitt ursprung från 1900-tal. Vår uppfattning är att detta är en så stor och omvälvande fråga att det inte kan förhandlas lokalt, utan ska i så fall diskuteras på central nivå mellan Svenskt Näringsliv och TCO och PTK.

Vad händer om ni inte kan enas lokalt?

Om vi inte kommer överens lokalt kommer det centrala branschavtalet tillämpas utan anpassningar från 1 maj 2020.

Hur påverkar det de anställda om det centrala branschavtalet blir gällande utan lokala anpassningar?

Det påverkar de allmänna anställningsvillkor som bl a reglerar semester, löner, arbetstidsreglering och olika förmåner som gäller för den enskilde medarbetaren.

Hur påverkar nästa års avtalsrörelse den pågående processen?

Det kan ingen veta men Arriva önskar att det finns ett lokalt anpassat branschavtal på plats före förhandlingarna.

Står Arriva fast vid sitt löfte att inte sänka lönerna vid nästa avtalsrörelse, för de som följde med från Arriva Tåg AB?

Ja, den personal som tidigare var anställda på Arriva Tåg AB och som omfattades av verksamhetsövergång till Arriva Sverige AB, kommer inte att få sänkta löner i nästa avtalsförhandling.

Varför skrevs kontraktet mellan Skånetrafiken och Arriva Sverige AB och inte som tidigare med Arriva Tåg AB

I anbudsförfrågan från Skånetrafiken fanns krav som Arriva Tåg, som är ett helägt dotterbolag till Arriva Sverige AB, inte uppfyllde. Därför lämnades anbudet av moderbolaget.  

 Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund